Waya 360 - Allmänna villkor

Allmänna villkor

Inkassogram AB/Fakturagram är under namnändring till Waya Finance & Technology AB.

I Waya Finance & Technology AB:s allmänna villkor (nedan ”Avtalet”) finner du regler, krav, och förutsättningar för att bli kund och användare av våra tjänster. Avtalet skall du ta del av och acceptera för att få tillgång till våra tjänster.

1. Inledande bestämmelser och villkor

Detta Avtal gäller mellan Waya Finance & Technology AB, org.nr. 559012-7725, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, (”Waya”) och Kunden. Waya och Kunden kan var och en för sig benämnas ”Part” och gemensamt ”Parterna”.

Waya tillhandahåller en automatiserad fakturaservicetjänst samt en inkassotjänst (Inkassogram), gemensamt kallat ”Tjänsterna”.

Avtalet avser Wayas tillhandahållande av Tjänsterna till Kunden i den mån annat inte särskilt avtalats skriftligen.

Signering och identifiering mot Waya med BankID är ett krav och förutsättning för att få tillgång till Tjänsterna.

Genom att acceptera Avtalet får Kunden tillgång till Tjänsterna, vilket innefattar Wayas webbapplikation liksom omkringliggande tjänster. Med Tjänsterna kan Kunden bland annat tillgodogöra sig Wayas fakturaservice- och inkassotjänster. Härigenom godkänner Kunden även att upplysningar som krävs enligt lag, och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter, kan sändas till Kunden elektroniskt och att Kundens elektroniska signatur har samma verkan som egenhändigt undertecknad signatur.

Waya kan från tid till annan, efter eget fritt val, komma att göra uppdateringar och ändringar i Avtalet. Det åligger Kunden att ta del av vid var tid gällande versioner av Avtalet som publiceras på waya.se. Under alla omständigheter utgör Kundens fortsatta användning av Tjänsterna godkännande av dessa ändringar i Avtalet.

Waya förbinder sig att för Kunden utföra Tjänster enligt vid varje debiteringstillfälle gällande prislista samt kompletterande avtalsvillkor för respektive Tjänst.

Kunden upplåter rättigheten till Waya att i egen marknadsföring och på Wayas hemsida använda Kunds varumärke.

2. Fakturaservicetjänsten

Waya tillhandahåller möjligheten för Kunden att använda Fakturaservicetjänsten integrerat via Kundens affärssystem. Tjänsten inkluderar en komplett kundreskotrahantering med distribution av faktura via e-post, brev och e-faktura, övrig administration samt automatisk kravhantering via Inkassotjänsten.

a) Wayas åtaganden
Waya åtar sig att tillhandahålla administrativ service innefattande följande:

b) Kundens åtaganden
Om likvid för fakturafordran skulle erläggas direkt till Kund av misstag skall Kund skyndsamt tillse att registrera betalningen i Wayas webbapplikation, (Mina sidor/Insight).

Kunden skall omgående meddela Waya om fakturamottagare bestrider betalningsskyldighet eller gör annan invändning mot faktura genererad i Fakturatjänsten.

Kund skall spara alla underlag som ligger till grund för faktura och vid förfrågan hålla dessa tillgängliga för Waya.

Kunden står det fulla ansvaret för rättsliga påföljder och kostnader som kan uppstå för Waya på grund av att Kunden inte fullgör sina förpliktelser enligt detta Avtal.

c) Utbetalning 
Utbetalning till Kunden sker, om inte annat överenskommits, en gång per vecka. Utbetalningen sker efter att Waya mottagit betalning för respektive fordran.

2.1 Avtalsvillkor avseende debitering av ränta och avgift för betalningspåminnelse

Wayas arvoden består av ränta och avgifter som betalas av gäldenären. Waya följer den allmänna branschrekommendationen avseende debitering av ränta. En förutsättning för Kunden att använda Wayas Fakturaservicetjänst och/eller Inkassotjänst är att Kund uppdaterar sina avtalsvillkor med nedan tillägg avseende debitering av ränta och avgifter. Denna uppdatering måste göras innan Kund börjar använda Tjänsterna.

“Våra fakturor administreras av Waya Finance & Technology AB. Betalningsvillkor på faktura är XX dagar. Vid utebliven betalning efter att fakturan förfallit debiteras påminnelseavgift f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta 2.2% per månad.”

3. Inkassotjänsten (Inkassogram)

Förfallna fordringar kommer att hanteras via Wayas bifirma Inkassogram.

Waya förbinder sig att driva inkassoverksamhet enligt god inkassosed efter vad som följer av Inkassolag 1974:182 samt Datainspektionens vid var tid gällande föreskrifter avseende samma lag. Waya äger rätt att avstå hela eller delar av uppdrag, om uppdraget strider mot gällande lagstiftning, praxis, myndighets föreskrifter och riktlinjer, god inkassosed samt Wayas allmänna villkor och etiska regler.

3.1 Lagstadgade arvoden och avgifter, ränta samt utlägg och övriga kostnader som påförs fakturans kapitalbelopp och som betalas av gäldenären utgör Wayas arvode. I de fall sådana arvoden och avgifter, ränta samt utlägg och övriga kostnader inte betalas av gäldenären äger Waya rätt att debitera Kund.

3.2 Waya äger rätt att begära förskottsbetalning av Kunden och erhåller generell panträtt i de fordringar som Kunden uppdrar åt Waya att inkassera med rätt att ur indrivna medel kvitta eller innehålla belopp motsvarande Wayas kostnader, utlägg, arvoden och provisioner.

Reglering av Wayas arvode sker genom avräkning från influtet medel eller enligt annan överenskommelse. Waya redovisar mot Kunden vad som inkasserats av kapital, ränta och kostnader. Om gäldenärens inbetalning inte täcker det sammanlagda kravet ska Wayas arvoden avräknas i följande ordning. Först dras påminnelseavgift och inkassoavgift samt eventuella ansökningsavgifter från erhållet belopp. Av kvarvarande medel dras därefter ränta. Wayas arvoden är momspliktiga vilket medför att Kund debiteras moms med 25 %. Dessa belopp avräknas i huvudregel mot indrivet kapitalbelopp innan utbetalning sker. Kund återfår belopp som motsvarar momsdebitering vid sin eventuella momsredovisning.

Waya håller alltid inbetalda belopp avseende Kunds fakturor åtskilda från egna medel genom ett separat klientmedelskonto hos banken där Kunden har separationsrätt gentemot Wayas övriga borgenärer.

3.3 Det åligger kund att beträffande lämnade uppdrag snarast informera Waya om allt som är av vikt för Wayas utförande av uppdraget, så som t ex betalningar, medgivna krediteringar, bestridanden och liknande uppgifter av betydelse för uppdraget.

3.4 Till Waya överlämnat ärende skall avse förfallen fordran uppkommen hos Kund och i dennes ordinarie verksamhet i enlighet med den ändamålsbeskrivning som finns på Bolagsverket. Fordran skall avse levererad vara eller utförd tjänst. Kund är ansvarig för att de inkassoärenden som överlämnas till Waya utgörs av förfallna fordringar, att fordringarna inte är bestridna, föremål för tvist, motfordran, del i en gäldenärs konkurs, rekonstruktion, likvidation, riktade mot minderåriga eller på annat sätt oklara. Kund skall på förfrågan från Waya kunna styrka fordrans riktighet.

Fordringarna får, i enlighet med såväl inkassolagen som god inkassosed, inte heller vara föremål för annan pågående inkassoåtgärd eller sedan tidigare ett registrerat pågående mål hos Kronofogdemyndigheten. Wayas Tjänster får således inte användas som påtryckningsmedel i ett sådant pågående ärende.

Kund är obegränsat ansvarig för skada uppkommen hos såväl gäldenären som hos Waya för inkassoärenden ingivna på felaktig grund. Vid avslut av bestridna eller felaktigt inskickade ärenden debiteras kunden obetalda avgifter och eventuella utlägg i enlighet med vid var tid gällandeprislista eller skriftlig överenskommelse mellan Kund och Waya.

3.5 Förfallna och obetalda fordringar hanteras i första hand i Wayas flöde med utskick av betalningspåminnelse, inkassokrav samt Final notice.

Vid mottagen slutbetalning från gäldenär avräknar Waya upplupen ränta på kapitalbeloppet som arvode för utförd Tjänst, kravavgifter samt moms på dessa arvoden i enlighet med punkt 3.2 i Waya Avtalet. Utbetalning av ursprungligt kapitalbelopp sker därefter till av Kund angivet konto.

Om Kund är en samfällighetsförening eller motsvarig organisation kommer sådan Kunds krav att hanteras genom ett särskilt processflöde. Om  gäldenären inte betalar förfallen fordran har Waya möjlighet att begära verkställighet hos kronofogdemyndigheten utan att den föregås av ansökan om betalningsföreläggande. I den förenklade processen har Waya endast rätt att begära ersättning för ursprungligt kapitalbelopp. Det innebär att Waya vid mottagen betalning i ärendet efter att ansökan om verkställighet lämnats in till Kronofogden avräknar arvoden som består av kravavgifter, ränta på kapitalbeloppet samt moms på arvoden. Utbetalning av resterande belopp sker därefter till av Kund angivet konto.

3.6 I den händelse att Waya erhåller i uppdrag att för kunds räkning inleda ett stämningsförfarande och kund därefter önskar avbryta den pågående processen, äger Waya rätt att debitera kund obetalda kostnader, eventuell ränta och kostnad för nedlagd tid i enlighet med vid var tid gällande timdebitering för rättshjälpstaxa (1380 kr/timme för 2019).

3.7 Waya har enligt lag och enligt Wayas allmänna villkor skyldighet att spärra Kunds konto hos Waya från fortsatt användning samt att omgående stoppa utbetalningar till Kund av indrivna medel vid misstanke om användning av konto hos Waya i strid med detta Avtal eller tillämpligt regelverk samt Wayas allmänna villkor och etiska regler. Om att Kund förekommer på någon form av “svartlista” eller “varningslista” bestående av företag som bedriver en oseriös verksamhet eller på annat sätt uppvisar brister i sin verksamhet, har Waya rätt att spärra Kunds konto hos Waya och starta en utredning i enlighet med följande.

Spärras Kunds konto har Waya skyldighet att skyndsamt utreda användningen av kontot samt klarlägga om användning strider mot detta Avtaltillämpligt regelverk samt Wayas allmänna villkor och etiska regler.

Kund har skyldighet att bistå Waya under utredningen genom att skyndsamt besvara frågor från Waya. Kund skall på förfrågan tillhandahålla av Waya efterfrågade dokument, underlag för hos Waya registrerade ärenden samt annan i ärendet relevant information oavsett om denna efterfrågats av Waya eller ej.

Framkommer det i Wayas utredning och enligt Wayas bedömning att Kunds konto har använts i strid med detta Avtal och tillämpligt regelverk Wayas allmänna villkor och etiska regler äger Waya rätt att avsluta samarbetet med Kund. I samband med avslutat samarbete, avslutas Kunds samtliga ärenden hos Waya oaktat dess status. Kunds gäldenärer informeras om att samarbetet mellan Waya och Kund är avslutat samt att gäldenärens ärende är avslutat hos Waya.

Efter att Kunds konto har avslutats av Waya med anledning av felaktig användning och i strid med detta Avtal eller tillämpligt regelverk samt Wayas allmänna villkor och etiska regler äger Waya rätt att debitera Kund uppkomna obetalda avgifter, upplupen ränta, eventuella uteblivna intäkter samt kostnader för nedlagt tid i samband med utredning av kontots användning. Waya debiterar kostnader för nedlagd tid med 1380 kr/timme (för 2019) vilket motsvarar gällande rättshjälpstaxa.

3.8 Waya kommunicerar med Kund via de kanaler som kund har registrerat hos Waya i samband med registrering av Kunds konto. Det åligger Kund och Kunds användare av Wayas tjänster att hålla Waya vid var tid uppdaterad med aktuella e-post adresser, telefonnummer, postadresser etc.

Waya kan ej hållas ansvarig i den händelse att information eller förfrågningar i Kunds ärenden hos Waya skickats till en hos Waya av Kund registrerad felaktig eller ej aktuell adress. Waya kan ej heller hållas ansvarig för skada uppkommen genom uteblivet svar från Kund i dessa förfrågningar.

I den händelse att från Waya utskickade förfrågningar till Kund i ärenden som rör förfrågan om att överlämna ett ärende till Kronofogdemyndigheten och ansökan om betalningsföreläggande samt förfrågningar om att begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten i ärenden med utslag inte besvaras av Kund kommer Waya att lägga dessa ärenden på Efterbevakning alternativt att avsluta ärenden mot en administrationsavgift.

Vid uteblivet svar på förfrågningar från Waya i Kunds ärenden äger Waya rätt att avsluta dessa ärenden och debitera Kund obetalda avgifter, ränta och upplupna kostnader enligt Wayas vid var tid gällande allmänna villkor eller annan skriftlig överenskommelse mellan Waya och Kund.

3.9 Waya frånsäger sig allt ansvar för skada som förorsakas av person som anlitats av Waya för inkassoåtgärd enligt detta avtal.

3.10 Det är Wayas målsättning att administrera Kunds ärenden så snabbt som möjligt. Waya lämnar dock inga garantier eller utfästelser om inom vilken tid Waya skall genomföra uppdraget.

3.11 Betalning av fordran direkt till Kunds konto skall anses vara indriven av Waya om betalningen erlagts efter det att Waya erhållit uppdraget.

3.12 Kunden äger inte rätt att själv eller genom annat ombud vidta åtgärder avseende inkassouppdrag som överlämnats till Waya för indrivning innan uppdraget avslutats av Waya.

3.13 Kunden står det fulla ansvaret för rättsliga påföljder och kostnader som kan uppstå för Waya på grund av att kunden inte fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal.

3.14 Vid utebliven betalning från Kund för av Waya utförda Tjänster samt därtill relaterade kostnader såsom avgifter och upplupen ränta, äger Waya rätt att vidta sådana åtgärder som kan innebära att Waya avslutar samarbetet med Kund samt spärrar Kunds konto. I samband med avslutat samarbete, avslutas Kunds samtliga ärenden hos Waya oaktat dess status. Kunds gäldenärer informeras om att samarbetet mellan Waya och Kund är avslutat samt att gäldenärens ärende är i sin helhet avslutat hos Waya. 

3.15 Efterbevakning (“Efterbevakningstjänsten”)

När ett ärende genomgått Inkassograms ordinarie kravprocess utan att gäldenären reglerat sin skuld och om Inkassogram bedömer att gäldenären saknar betalningsförmåga på kort sikt, kan ärendet, efter Kunds godkännande genom behörig företrädare, överföras till Efterbevakningstjänsten.

I Efterbevakningstjänsten arbetar Inkassogram aktivt och efter eget gottfinnande i syfte att säkerställa betalning och kontrollerar löpande gäldenärens betalningsförmåga och vidtar preskriptionsavbrytande åtgärder. Inkassogram ansvarar dock inte för skada till följd av att fordran preskriberas. Inkassogram äger rätt att träffa uppgörelse med gäldenär eller avskriva en avseende en fordran som är föremål för efterbevakning. Fordringar som är tvistiga, föremål för avbetalningsplan eller verkställighet kan inte överföras till Efterbevakningstjänsten.

Inkassograms ersättning för Efterbevakningstjänsten utgörs av provision beräknad på 40% av återstående kapitalbelopp samt upplupen ränta och kravavgifter.

Waya äger därutöver rätt att debitera Kund skäliga utlägg i eventuell summarisk processhantering inom ramen för Efterbevakningstjänsten.

Om Kund återkallar efterbevakningsärende eller säger upp detta avtal om Efterbevakningstjänst äger Inkassogram rätt att debitera Kund a) alla obetalda utlägg samt b) ersättning motsvarande den överenskomna provisionen beräknad på återstående kapitalbeloppet samt upplupen ränta och kravavgifter.

4. Personuppgifter

Behandling av Kundens data
Personuppgifter som Waya vid registrering och användning av Tjänsterna inhämtar och behandlar hanteras i överensstämmelse med Wayas integritetspolicy.

Behandling av andra personers data
Om Waya behandlar personuppgifter för Kunds räkning i samband med användning av Fakturaservicetjänsten, ska parterna ingå ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar Wayas behandling av personuppgifter i dess egenskap av personuppgiftsbiträde.

5. Förtida uppsägning
Waya har rätt att, utan att återbetalning av erlagd avgift sker, säga upp eller häva Avtalet med omedelbar verkan om; (a) ansökan om att Kund skall försättas i konkurs ges in, Kund ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandlingar, beviljas eller ansöker om företagsrekonstruktion, upprättar kontrollbalansräkning eller eljest får anses ha kommit på obestånd; (b) Kund grovt försummar att iaktta sina skyldigheter enligt detta Avtal, Tillämpligt Regelverk eller det annars finns anledning att anta att Kund inte kommer att vidta rättelse; (c) Kund medvetet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter eller förtiger omständigheter som är av betydelse; (d) om det framkommer uppgifter som innebär att Kund inte uppfyller allmänna krav på kreditvärdighet; (e) Kund initierar rättsligt förfarande gentemot Waya; eller (f) Kund erbjuder till försäljning varor eller tjänster av sådan natur som bryter mot Tillämpligt Regelverk eller branschrekommendationer.

Vid uppsägning eller hävning enligt denna bestämmelse äger Waya rätt att innehålla ytterligare utbetalningar och istället vidta en slutavräkning efter det att Waya kontrollerat utestående fordringars status och returtider passerats. Waya äger rätt att stänga Kunds access till Wayas webbtjänst (Mina Sidor/Insight) samt att begära del av information som kan vara av betydelse för att utröna huruvida Kund brutit mot Avtalet.

6. Ansvarsbegränsning
Om endera parten inte fullgör sina förpliktelser enligt Avtalet har den andra parten rätt att kräva ersättning. Wayas ansvar för skador som kan uppkomma till följd av Wayas agerande eller underlåtenhet att agera enligt detta Avtal är per skada begränsat till ett belopp motsvarande Wayas avgifter gentemot Kund under den månad närmast föregående skadans uppkomst. Wayas sammanlagda ansvar per år är begränsat till 100 % av Wayas avgifter gentemot Kund under föregående kalenderår, dock aldrig högre än två prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Waya svarar aldrig för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller skada hos tredje man.

7. Sekretess
Parterna förbinder sig att inte, under avtalstiden samt för en period om två (2) år därefter, för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken Parterna erhåller från varandra med anledning av detta Avtal eller med anledning av samarbetet under Avtalet, eller som genereras i det arbete som utförs med utgångspunkt i Avtalet. Med ”konfidentiell information” avses i detta avtal varje upplysning av teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte och som rättighetsinnehavande Part uttryckligen angett är hemlig eller rimligen får förmodas önska hålla hemlig, med undantag för:
* (a) upplysning som är allmänt känd eller som kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida gentemot innehållet i detta Avtal;
* (b) upplysning som Part kan visa att Part redan kände till innan den mottogs den från den andra Parten eller innan den genererades i det arbete som utförs med utgångspunkt i Avtalet;
* (c) upplysning som Part är skyldig att lämna ut enligt tillämplig lag, noteringsavtal, domstols- eller myndighetsbeslut; och (d) upplysning som Part mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretess i förhållande till denne.

8. Force majeure
Om parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta avtal förhindras eller försvåras av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom t.ex. blixtnedslag, eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighets-ingripande, strejk, kommunikations-, leverantörs-, produktions- eller transportstörningar, valutakurs-förändringar eller naturkatastrof, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tid för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

9. Tillämplig lag och tvistelösning
Svensk rätt tillämpas på rättsförhållandet mellan Waya och Kunden. Tvist med anledning av detta Avtal skall hänskjutas till och avgöras i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

10. Övrigt
Waya® och Inkassogram® är registrerade varumärken hos Patent- och registreringsverket (PRV). Wayas Kund eller Partner har inte rätt att använda varumärkena utan överenskommelse med Waya.