Etiska regler

Waya Finance & Technology AB (Waya), som tillhandahållare av fakturaservice- och
inkassotjänster, har ett ansvar mot såväl borgenären/uppdragsgivaren som mot
gäldenären, det vill säga den som skall betala en faktura/skuld. Waya ställer därför
som ovillkorligt krav att den eller de användare som är anslutna till tjänsterna
delar Wayas syn på etiska och moraliska frågor. Vad som anses vara oetiskt eller
omoraliskt är delvis subjektivt och beror på vem som tillfrågas och hur frågan ställs.

Inledning

En förutsättning för att bedriva fakturaservice- och inkassoverksamhet är en väl
utvecklad kontrollfunktion som säkerställer att de ärenden som handläggs är korrekta
– det vill säga att de utgörs av korrekta utställda fakturor/krav och att de inte är
bestridna eller föremål för tvist.

Wayas målsättning är att aktivt bidra till en snabbare och säkrare fakturaservice- och
inkassoverksamhet med bibehållna goda relationer mellan borgenär och gäldenär.
Genom att Waya som en stor aktör har detta som ambition och målsättning, vill
företaget utveckla marknaden på ett positivt sätt.

I den händelse att användare som är ansluten till Wayas tjänster agerar oetiskt eller
utnyttjar tjänsten för varor eller tjänster som på annat sätt är oetiska eller omoraliska,
kommer allmänhetens förtroende för både användaren av tjänsten och Waya skadas.
För att minimera denna risk har Waya fastställt följande riktlinjer som gäller för alla
anslutna användare av Wayas tjänster och Wayas partners och återförsäljare.

 

Bakgrund och syfte

I syfte att aktivt motverka badwill och samtidigt möta skilda krav och förväntningar
från marknaden relaterade till Wayas tjänster skall Waya genom kontrollfunktioner
omedelbart kunna särskilja på vad som är ”rätt” och “fel” och klargöra detta för de
anslutna kunder och användare av Wayas tjänster.

Även om den vara eller tjänst som fakturan eller kravet avser är laglig, kan den
uppfattas som oetisk eller omoralisk. Genom dessa riktlinjer, tillsammans med Wayas
allmänna villkor, har företaget möjligheten att neka samarbete och därigenom
förhindra att tjänsterna används på ett sätt som står i strid med Wayas värderingar,
allmänna villkor och etiska regler. Wayas målsättning är att de etiska reglerna skall
bidra till att begränsa oseriösa verksamheters möjlighet att driva inkorrekta faktura-
och inkassoärenden och i förlängningen, avsevärt försvåra deras verksamhet.

 

Exempel

Nedan ges exempel på företag som Waya valt att inte samarbeta med då Waya
anser att deras verksamhet är av oetisk karaktär.

Oetiska varor

Företaget X säljer pipor och andra varor som förknippas med användning av
narkotika. Även namnen på produkterna antyder att produkterna bäst lämpar sig för
användning av olagliga substanser. Trots att varorna inte är olagliga att sälja
anser Waya att det är omoraliskt att samarbeta med företaget X.

Oetiska tjänster

Företaget Y erbjuder snabba finansiella tjänster, så kallade “sms-lån”. Marknaden för
denna typ av ”sms-lån” har på kort tid fått fäste i Sverige och allt fler unga sätter sig i
svåra skuldfällor mot höga räntor. Waya anser att denna typ av lån, utan
kreditprövning, riktad mot en ung svag målgrupp är direkt oetisk. Därmed
avstår Waya från samarbete med företaget Y.

Waya anser dock det finns en distinkt skillnad och godkänner företag:

 1. Som erbjuder finansiering till kreditvärdiga kunder, utan betalnings-
  anmärkningar och skulder hos KFM
 2. Där bolaget har absoluta har råd att återbetala lånet inom angiven kredittid
 3. Där bolaget har erforderliga tillstånd från Finansinspektionen att bedriva sin
  kreditgivningsverksamhet
 4. Där bolaget delar Wayas uppfattning kring schysst kravhantering.

Oetisk hemsida

Företaget Z påstår sig sälja historiska föremål. Bland deras produkter finns
kommunistiska flaggor från forna Sovjet, utgåvor av ”Mein Kampf”, uniformer och
knivar med hakkors-symboler, ”vitmaktmusik” m.m. På företagets hemsida finns
budskapet ”vi skiter i lagen” varvat med nazistiska värderingar och uttryck för dessa.
Då Z säljer nazistiska och kommunistiska budskap som historiska föremål bedriver
de ingen olaglig verksamhet. Waya anser dock att budskapet på hemsidan i
dess helhet är oetiskt och väljer därmed att inte samarbeta med företaget Z.

 

Regler

Waya åtar sig inte att driva uppdrag för företag som tillhandahåller varor och tjänster som kan anses:

 1. Diskriminerande
 2. Stötande
 3. Antyda lagbrott
 4. Utgöra hets mot folkgrupp
 5. Brottsprovocerade
 6. Utgöra angrepp mot enskild person
 7. Avsedda för djurplågeri
 8. Vara av förvirrande natur för konsumenten
 9. Omfatta erotisk film av kränkande eller förnedrande natur
 10. Konstruerade för eller säljs i sammanhang med våld mot människor och djur
  eller är av kränkande karaktär
 11. Vara tortyrredskap
 12. Vara av omoralisk eller oetisk karaktär
 13. Förknippade med eller gränsande till olagliga preparat
 14. Tobak förvärvat via internet
 15. Avse så kallade Time Sharing-tjänster
 16. Tillhandahålla receptbelagda läkemedel där säljaren saknar tillstånd enligt lag
 17. Tillhandahålla sexdating tjänster
 18. Omfatta spel, vadslagning, lotteri, casinotjänster där säljaren saknar tillstånd
  enligt lag
 19. Tillhandahålla anonymitetstjänster
 20. Utgöra betalning i form av virtuell valuta eller handel därav.

 

Ej önskvärda samarbetspartners

Waya samarbetar inte med, eller åtar sig uppdrag för, företag som:

 1. Presenterar texter eller framför budskap på hemsidan som kan anses utgöra
  något av ovan nämnda punkter eller som på annat sätt marknadsför bolag,
  varor eller tjänster som omfattas
 2. Ej följer konsumentskyddslagar och bestämmelser om returer, reklamationer
  m.m. Har upprepade anmälningar hos ARN i en omfattning som klart står ut
  från branschkollegor
 3. Innehar Internetsida/or vars helhetsintryck kan uppfattas vara av oetisk
  karaktär
 4. Medvetet vilseleder konsumenten avseende villkor gällande köp av varor och
  tjänster
 5. Bedriver sälj eller marknadsföringsmetoder som kan anses vara oetiska t.ex.
  ”pyramidspel”
 6. Försäljer finansiella tjänster som vänder sig till i huvudsak unga personer med
  låg eller ingen kreditvärdighet
 7. Förskönar eller uppenbart uppmuntrar till våld, brott eller djurplågeri.

 

Uppsägning och reprimand

De användare av Wayas tjänster, vilka Waya anser använder tjänsten i strid med de
etiska reglerna, skall i första hand sägas upp som kunder och eventuella pågående
uppdrag skall avslutas. Waya kan i undantagsfall bevilja användaren en chans till
rättelse. Rutiner vid uppsägning följer av Wayas allmänna villkor.

 

Nya användare av Wayas tjänster

Waya tillämpar säkerhetsrutiner med kontrollfunktioner för att säkerställa att
tjänsterna inte används för otillbörliga ändamål, i brottsligt syfte, eller på annat sätt
strider mot Wayas vid var tid gällande allmänna villkor, tillämpbara avtal, etiska regler
eller relevant lagstiftning.

 
Waya har utvecklat ett internt kontrollsystem som alla kunder löpande prövas mot
innan tillgång beviljas till tjänsterna. Kontrollsystemet bygger på ett antal framtagna
kriterier som varje kund vid var tid ska uppfylla. Dessa kriterier innefattar bl.a. att
djupgående information om kunden inhämtas från Wayas informationspartners.
Riktlinjerna för Wayas kundbedömning, enligt kontrollsystemet, framgår av Wayas vid
var tid gällande kundbedömningskriterier.

 
Beslut om ev. undantag från denna riktlinje tas av Wayas ledningsgrupp.

 

Uppdatering och fastställande

Dessa etiska regler skall löpande hållas uppdaterad med hänsyn till ändrade lagar,
regler samt förhållanden på marknaden och vår omvärld.

Ansvaret att uppdatera ovan regelverk åligger Wayas VD.

Senast ändrad: 2023-03-28