Etiska regler

Waya Finance & Technology AB (Waya), som tillhandahållare av fakturaservice- och inkassotjänster, har ett ansvar mot såväl borgenären/uppdragsgivaren som mot gäldenären, det vill säga den som skall betala en faktura/skuld. Waya ställer därför som ovillkorligt krav att den eller de användare som är anslutna till tjänsterna delar Wayas syn på etiska och moraliska frågor. Vad som anses vara oetiskt eller omoraliskt är delvis subjektivt och beror på vem som tillfrågas och hur frågan ställs.

Inledning

En förutsättning för att bedriva fakturaservice- och inkassoverksamhet är en väl utvecklad kontrollfunktion som säkerställer att de ärenden som handläggs är korrekta – det vill säga att de utgörs av korrekta utställda fakturor/krav och att de inte är bestridna eller föremål för tvist.

Wayas målsättning är att aktivt bidra till en snabbare och säkrare fakturaservice- och inkassoverksamhet med bibehållna goda relationer mellan borgenär och gäldenär. Genom att Waya som en stor aktör har detta som ambition och målsättning, vill företaget utveckla marknaden på ett positivt sätt.

I den händelse att användare som är ansluten till Wayas tjänster agerar oetiskt eller utnyttjar tjänsten för varor eller tjänster som på annat sätt är oetiska eller omoraliska, kommer allmänhetens förtroende för både användaren av tjänsten och Waya skadas.

För att minimera denna risk har Waya fastställt följande riktlinjer som gäller för alla anslutna användare av Wayas tjänster och Wayas partners och återförsäljare.

 

Bakgrund och syfte

I syfte att aktivt motverka badwill och samtidigt möta skilda krav och förväntningar från marknaden relaterade till Wayas tjänster skall Waya genom kontrollfunktioner omedelbart kunna särskilja på vad som är ”rätt” och “fel” och klargöra detta för de anslutna kunder och användare av Wayas tjänster.

Även om den vara eller tjänst som fakturan eller kravet avser är laglig, kan den uppfattas som oetisk eller omoralisk. Genom dessa riktlinjer, tillsammans med Wayas allmänna villkor, har företaget möjligheten att neka samarbete och därigenom förhindra att tjänsterna används på ett sätt som står i strid med Wayas värderingar, allmänna villkor och etiska regler. Wayas målsättning är att de etiska reglerna skall bidra till att begränsa oseriösa verksamheters möjlighet att driva inkorrekta faktura- och inkassoärenden och, i förlängningen, avsevärt försvåra deras verksamhet.

 

Exempel

Nedan ges exempel på företag som Waya valt att inte samarbeta med då Waya anser att deras verksamhet är av oetisk karaktär.

Oetiska varor

Företaget X säljer pipor och andra varor som förknippas med användning av narkotika. Även namnen på produkterna antyder att produkterna bäst lämpar sig för användning av olagliga substanser. Trots att varorna inte är olagliga att sälja anser Waya att det är omoraliskt att samarbeta med företaget X.

Oetiska tjänster

Företaget Y erbjuder snabba finansiella tjänster, så kallade “sms-lån”. Marknaden för denna typ av ”sms-lån” har på kort tid fått fäste i Sverige och allt fler unga sätter sig i svåra skuldfällor mot höga räntor. Waya anser att denna typ av lån, utan kreditprövning riktad mot en ung, svag målgrupp, är direkt oetisk. Därmed avstår Waya från samarbete med företaget Y.

Oetisk hemsida

Företaget Z påstår sig sälja historiska föremål. Bland deras produkter kan man finna kommunistiska flaggor från forna Sovjet, utgåvor av Mein Kampf, Uniformer och knivar med hakkors-symboler, ”vitmaktmusik” mm. På företagets hemsida finns budskapet ”vi skiter i lagen” varvat med nazistiska värderingar och uttryck för dessa. Då Z säljer nazistiska och kommunistiska budskap som historiska föremål bedriver de ingen olaglig verksamhet. Waya anser dock att budskapet på hemsidan i dess helhet är oetiskt och väljer därmed att inte samarbeta med företaget Z.

 

Regler

Waya åtar sig inte att driva uppdrag för företag som tillhandahåller varor och tjänster som kan anses vara:

 1. Diskriminerande
 2. Stötande
 3. Antyda lagbrott
 4. Utgör hets mot folkgrupp
 5. Brottsprovocerade
 6. Angrepp mot enskild person
 7. Djurplågeri
 8. Av förvirrande natur för konsumenten
 9. Erotisk film som är av kränkande eller förnedrande natur
 10. Konstruerade för eller säljs i sammanhang med våld mot människor och djur eller är av kränkande karaktär.
 11. Tortyrredskap
 12. Av moralisk eller oetisk karaktär
 13. Förknippade med eller gränsande till olagliga preparat
 14. Tobak förvärvat via internet
 15. Avse så kallade Time Sharing-tjänster
 16. Receptbelagda läkemedel där säljaren saknar tillstånd enligt lag
 17. Datingtjänster (inklusive sexdating)
 18. Spel, vadslagning, lotteri, Casinotjänster där säljaren saknar tillstånd enligt lag.
 19. Tillhandahållande av anonymitetstjänster.
 20. Avser virtuell valuta.
 21. Religiös eller politisk verksamhet

 

Ej önskvärda samarbetspartners

Waya samarbetar inte med, eller åtar sig uppdrag för, företag som:

 1. Presenterar texter eller framför budskap på hemsidan som kan anses utgöra något av ovan nämnda punkter eller som på annat sätt uttrycker gillande av sådana budskap
 2. Ej följer konsumentskyddslagar och bestämmelser om returer, reklamationer mm
 3. Innehar Internetsida/or vars helhetsintryck kan uppfattas vara av oetisk karaktär.
 4. Medvetet vilseleder konsumenten avseende villkor gällande köp.
 5. Bedriver sälj eller marknadsföringsmetoder som kan anses vara oetiska t. Ex. ”pyramidspel”
 6. Försäljer finansiella tjänster som vänder sig till i huvudsak unga personer.
 7. Förskönar eller uppenbart uppmuntrar till våld, brott eller djurplågeri

 

Uppsägning och reprimand

Användare av Wayas tjänster, som Waya anser använder tjänsten i strid med de etiska reglerna, skall i första hand sägas upp som kunder och eventuella pågående uppdrag avslutas. Waya kan dock i undantagsfall bevilja användaren en chans till rättelse.

 

Nya användare av Wayas tjänster

Waya tillämpar en strikt säkerhetsrutin med kontrollfunktioner för att säkerställa att tjänsterna inte används för otillbörliga ändamål, i brottsligt syfte, eller på annat sätt som strider mot Wayas vid var tid gällande allmänna villkor, tillämpbara avtal, de etiska reglerna eller relevant gällande lagstiftning.

Waya har utvecklat ett internt kontrollsystem som alla kunder löpande prövas mot innan dessa får tillgång till tjänsterna. Kontrollsystemet bygger på ett antal framtagna kriterier som varje kund vid var tid ska uppfylla. Dessa kriterier innefattar bl.a. att djupgående information om kunden inhämtas från Wayas informationspartners.

Riktlinjerna för Wayas kundbedömning enligt kontrollsystemet framgår av Wayas vid var tid gällande kundbedömningskriterier.

Beslut om undantag från denna riktlinje tas av Wayas ledningsgrupp.

 

Uppdatering och fastställande

Dessa etiska regler skall löpande hållas uppdaterad med hänsyn till ändrade lagar, regler samt förhållanden på marknaden och vår omvärld.

Ansvaret att uppdatera åligger Waya AB:s VD.

VD fastställer härmed ovanstående riktlinjer som gäller tills att den ersätts.

Verkställande direktör

 

Document owner: Compliance-ansvarig